11 นักศึกษาศิลปะโชว์ผลงานสุดยอด ได้ไปอเมริกา

21

นักศึกษาศิลปะ 11 คนจากทั่วประเทศ โชว์ผลงานศิลปะยอดเยี่ยมได้รับเลือกไปดูงานสหรัฐอเมริกา 

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร Young Artists Talent  ครั้งที่ 11ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยมีนายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน โดยมีศิลปินแห่งชาติ คณาจารย์ด้านศิลปะ นักศึกษา ร่วมในพิธี

  

น.ส.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ หรือ Young Artists Talent  ซึ่งครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 11 เป็นการคัดเลือกนักศึกษาที่ส่วผลงานศิลปะมาเข้าค่ายอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ โดยมีศิบปินแห่งชาติ สาขาต่างๆ 9 คนร่วมให้ความรู้ โดยได้คัดเลือกนักศึกมาเข้าค่าย 73 คนจากทั่วประเทศ โเยมีนักศึกษาจากประเทศอาเซียน เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเชียเป็นต้นเข้าร่วมด้วย ใช้เวลา วันที่ 16-23 มกราคม และในปีนี้ได้มีการเลือกผลงานศิลปะของนักศึกษา จำนวน 11รางวัล เดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

 

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 11 คน ประกอบด้วย
๑. นายวรเชษฐ ศรีสุบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาเขตเพาะช่าง)
๒. นางสาววนัญญา นักบริตน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๓. นายเจนณรงค์ พุฒิสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
๔. นางสาวปัณฑิตา มีบุญสบาย มหาวิทยาลัยศิลปากร
๕. นายศรัญญู คุมขันท์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๖. นายธนพล ดาทุมมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๗. นางสาวมาริสา วิชาดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๘. นางสาวรัชดา พานชมภู มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
๙. นางสาวพรรณนิดา เหมทานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
๑๐. นางสาวอัสหม๊ะฮ์ บูงอตายง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
๑๑. Mr. MUHAMMAD HASBI BIN HAZAIRIN National Academy of Arts, Culture and Heritage ( ASWARA ), Malaysia

      

นายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมกับศิลปินรุ่นใหม่ทุกท่าน ที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมโครงการฯ และขอแสดงความยินดีกับตัวแทนศิลปินรุ่นใหม่ ที่ได้รับโอกาสที่ดีในการเพิ่มพูนความรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านศิลปะของตน จากการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างผลงาน และประกวดผลงาน การไปศึกษาดูงาน ในหอศิลป์ แกลลอรี่ต่าง ๆ ซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์สำคัญอันหาได้ยากยิ่ง

‘หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ การสร้างสรรค์งานศิลปะ ร่วมสมัยร่วมกับเพื่อนๆ ต่างสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ อันจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นอันสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านศิลปะให้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อก้าวไปสู่ระดับชาติและนานาชาติได้ต่อไปในอนาคต อันเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ’

ที่ปรึกษารมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ในนามของกระทรวงวัฒนธรรม ขอขอบคุณคณะศิลปินแห่งชาติศิลปินร่วมสมัย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นคณะกรรมการและวิทยากรอบรม ให้ความรู้ และขอขอบคุณ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ประธานสภาศิลปกรรมไทย ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ผู้ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินโครงการฯในครั้งนี้ ที่ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด

‘ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ศิลปินรุ่นใหม่ทุกท่าน โดยเฉพาะน้อง ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้ไปจัดแสดงนิทรรศการ และทัศนศึกษาดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเป็นประโยชน์ เผยแพร่ประสบการณ์ ที่ได้รับให้กับเพื่อน ๆ เพื่อพัฒนางานด้านศิลปะตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และนำผลงานดังกล่าวมาจัดแสดงให้ชมกัน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ ต่อไป’