จังหวัดคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรและสินค้าเกษตรอินทรีย์

2

จังหวัดสุรินทร์ ประชุมงาน “เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0 “ เพื่อคัดเลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร  และผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ใน “ตลาดจริงใจฟาร์มเมอน่าเก็ต” มีผู้ผิตสินค้าเกษตรอินทร์มีเกษตรกร / กลุ่มเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์,ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ นำพืชผัก ผลไม้เกษตรอินทร์ และผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ นำผลิตภัณฑ์ และผลผลิตเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 53 รายวันนี้ วันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายไกสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานขับเคลื่น “เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0 โดยมี นายสุทธิศักดิ์ พรมบุตร พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานถึงการจัดประชุมคัดเลือเกษตรกร/ กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ ใน “ตลาดจริงใจฟาร์มเมอมาร์เก็ต” จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการอาหารแปรรูป จำนวน 20 ราย, เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรข้าวสารอินทรีย์ จำนวน 5 ราย, และเกษตรกร/ กลุ่มเกษตรกรพืชผัก และผลไม้อินทรีย์ จำนวน 28 ราย รวมผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 53 ราย  โดยมี นางวิมล ชะนามะ ผู้อำนวยการสินค้าท้องถิ่น และการเกษตร บริษัทเซนทรัล ฟุ้ต รีเทล จำกัด พร้อมคณะมาร่วมคัดเลือก ในส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ประกอบการ, เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ให้เป็น “เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0 อย่างยั้งยืนทั้งนี้ โครงการ “ตลาดจริงใจฟาร์มเมอมาร์เก้ต” ได้มีการเปิดตลาดไปแล้วในหลายสาขาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ พ.ศ.2562  และ จังหวัดสุรินทร์ โดยนายไกสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เล็งเห็นว่า โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับการดำเนินงาน “เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0” จึงได้จัดให้มีการประชุมคัดเลือกเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้า ผลิตผลิตเกษตรอินทรีย์ และผู้ประกอบการค้าผลผลิตเกษตอินทรีย์ดังกล่าวขึ้น เพื่อนำสินค้าไปจะหน่ายในฑโครงการ “ตลาดจริงใจฟาร์มเมอมาร์เก้ต” ดังกล่าว

ภาพ/ข่าว: kungsurin / yingsurin