คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนถึงงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 8

47

วันนี้(20 ก.พ.2563)ผู้สื่อข่าวรายงาน รศ.ดร.สำเนา เสาวกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และ ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 8 ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้สักการะหลวงปู่ดุลย์ อตุโล, สักการะศาลเจ้าพ่อโกดก, สักการะศาลพระภูมิประจำคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี, สักการะอนุสาวรีย์อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต, และสักการะต้นไม้ใหญ่ บริเวณหลังบูธนิทรรศการสนองงานพระราชดำริฯ โดยในวันพรุ่งนี้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 โดยงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 8 “เกษตรอินทรีย์ วิถีอีสานเพื่อการพัฒนา ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น” เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสสร้างแนวทางให้นักศึกษา คณาจารย์ ได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ และส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือนักศึกษา กลุ่มเกษตรกร ชุมชนภายในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง

ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 เกษตรกรยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม นำวิถีชุมชน เผยแพร่ เกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยี เปิดตลาดการค้าพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับไม้ผล อยากหลากหลาย และพักผ่อน ถ่ายรูปยามเย็นในสวนดอกทานตะวัน ช้างฟางแมมมอธและกระบือ ประชาชนเข้าชมเลือกซื้อสินค้าและพันธุ์ไม้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563ที่จะถึงนี้รศ.ดร.สำเนา เสาวกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กล่าวว่า งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 เกษตรกรยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม นำวิถีชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขึ้นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563ที่จะถึงนี้ มีการจัดกิจกรรมมากมายตลอดงาน มีการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการการเกษตรและเทคโนโลยี ให้เยาวชน ประชาชน ชาวไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการเกษตร การพัฒนาทักษะ ให้ประชาชน และนักศึกษาในด้านบริการทางด้านวิชาชีพ เผยแพร่ภูมิปัญญาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของคณาจารย์ นักศึกษา ที่มีผลงานโดดเด่น สู่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงความก้าวหน้า ทางการเกษตรไทย การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประกวดความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและการเกษตร กิจกรรมนิทรรศการกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ การประกวดแข่งขันทักษะ รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร โดยประชาชนและเกษตรกร ที่เข้าชมงาน สามารถเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตร และอุปกรณ์เครื่องจักรกลทางการเกษตร ตลอดทั้งการจำหน่ายอาหาร สินค้า อาหาร ทั้งสดและแห้งเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นยังมีนิทรรศการด้านสัตว์ปีก กิจกรรมป้อนนมแพะ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึงการแสดงของนักเรียน นักศึกษา สามรถซื้อสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้ให้ผลอีกด้วย

ภาพ/ข่าว: ดนัย ชุณหกิจขจร / kungsurin