งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่8 เกษตรกรยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม

105

เปิดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 8  เกษตรกรยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม นำวิถีชุมชน เผยแพร่ เกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยี เปิดตลาดการค้าพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับไม้ผล อยากหลากหลาย และพักผ่อน ถ่ายรูปยามเย็นในสวนดอกทานตะวัน ช้างฟางแมมมอธ มีเกษตรกรประชาชนเข้าชม เลือกซื้อสินค้า และพันธุ์ไม้อย่างคึกคักวันนี้(21 ก.พ.2563) เวลา 17.00น. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมงานพร้อมกับเปิดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสานครั้ง ที่ 8 เกษตรกรยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม นำวิถีชุมชน ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน มี ผู้ช่วยศาตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ได้รายงานถึงการ จัดงานขึ้น ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8สำหรับงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 เกษตรกรยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม นำวิถีชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขึ้นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2563 โดยมีการจัดกิจกรรมมากมายตลอดงาน มีการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้ทางวิชการการเกษตรและเทคโนโลยี ให้เยาวชน ประชาชน ชาวไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการเกษตร การพัฒนาทักษะ ให้ประชาชน และนักศึกษาในด้านบริการทางด้านวิชาชีพ เผยแพร่ภูมิปัญญาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของคณาจารย์ นักศึกษา ที่มีผลงานโดดเด่น สู่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงความก้าวหน้า ทางการเกษตรไทย การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประกวดความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและการเกษตร กิจกรรมนิทรรศการกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ การประกวดแข่งขันทักษะ รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรภาพ/ข่าว: กลวัชร แสงมณีธนิตกุล ทีมข่าวนิวส์บางกอก จ.สุรินทร์