เซ็นทรัล ภูเก็ตเปิด ตลาดจริงใจ FARMER’S MARKET ตลาดออร์แกนิคของคนภูเก็ต

73

เซ็นทรัล ภูเก็ตเปิด ตลาดจริงใจ FARMER’S MARKET 2020 ชูแนวคิดตลาดออร์แกนิคของคนภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยวแล้วยังมีเรื่องของเกษตรและเกษตรกร ที่มีความโดดเด่นเช่นกัน จากการดำเนินงานส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกรโดยการบูรณาการระหว่างศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ชาวบ้านชาวสวนได้มีช่องทางกการตลาดเพิ่มขึ้นและโดยงานตลาด “จริงใจ(สัญจร)ฟาร์มเมอร์สมาร์เก็ตภูเก็ต (JINGJAI FARMERS MARKET AT CENTRAL PHUKET) ถือเป็นการดำเนินสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ต งานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เน้นตลาดนำการผลิต ทำให้เกษตรกรมีตลาดรองรับอย่างชัดเจน และผลิตสินค้าตามที่ตลาดต้องการก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคม ทำให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

ตลาดจริงใจภูเก็ตเกิดขึ้นจากทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทภายในกลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” (Central Tham) ที่มีเจตนารมณ์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนด้วยรูปแบบการทำงานแบบเซ็นทรัลลิตี้ (Centrality) ที่ผสานความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวทั้งกับบริษัทในกลุ่ม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรชาวภูเก็ต โดยเฉพาะสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานหลักที่ให้คำปรึกษา เพื่อให้ตลาดจริงใจเป็นตลาดชุมชนที่จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย อร่อย ราคายุติธรรม สามารถสร้างรายได้และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวภูเก็ตให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้มีสินค้าที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายเป็นผลผลิตทั้งผักและผลไม้นานาชนิดที่ตั้งใจปลูกโดยการ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ ปลูกตามฤดูกาล รวมเพื่อให้เป็นตลาดชุมชนของชาวภูเก็ตอย่างแท้จริง
ภายหลังพิธีเปิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมเดินซื้อของ พบปะพูดคุย ร่วมถึงให้การแนะนำแก่เกษตรกรด้วย

สำหรับงานตลาด “จริงใจ ฟาร์มเมอร์ส มาร์เก็ต จัดทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2020 ตามเวลาเปิด-ปิดของูนย์การค้าฯ บริเวณลานกิจกรรม Public House ชั้น 1 ฝั่งเฟสติวัล ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต