ประชาสัมพันธ์จังหวัด สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน”ประจำปี 2563

115

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์  เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐไปสู่ประชาชน โดยมี ผู้อำนวยการท่องเที่ยว สำนักงานจังหวัดสุรินทร์,  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์,พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์, และผู้แทนสื่อมวลชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาแหล่งผ้าไหม, เครื่องเงิน, เกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตชาวชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ พร้อมจะมีการพัฒนาแหล่งน้ำตกที่เขาสวายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งด้วยวันนี้(21 ส.ค.2563)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมของโรงแรมโซริน บูติก    ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ นางสาวสมธิดา จะเกรง  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “ร่วมสร้างสรรค์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์”  เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ เป็นแหล่ง สถานที่ท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐไปสู่ประชาชน โดยให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ จากส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์  สามารถนำข้อมูลข่าวสาร ไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ ประกอบด้วย นักจัดรายการวิทยุ  สื่อมวลชน อป.มช. และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาครัฐ สามารถนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย  ร่วมกันสร้างสรรค์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ให้เป็น “สุรินทร์ เมืองมหรรษจรรย์”ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้มี นางสาวธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ  ผู้อำนวยการท่องเที่ยว จ.สุรินทร์, นายฉลาด แก้วขาว  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์, นายวสันต์  ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ และนายคราศรี ลอยทอง ผู้แทนสื่อมวลชนจังหวัดสุรินทร์  ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาแหล่งผ้าไหมของจังหวัดสุรินทร์, เครื่องเงินบ้านเขวาสินรินทร์ เกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตชาวชุมชนจังหวัดสุรินทร์, หมู่บ้านช้าง จังหวัดสุรินทร์  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ พร้อมจะมีการพัฒนาแหล่งน้ำตกที่เขาสวายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งอีกด้วย

ภาพ/ข่าว: kungsurin / yingsurin