หวั่นสืบทอดอำนาจ! นักศึกษารามฯ ร้อง’บิ๊กตู่’ สอบ’วุฒิศักดิ์’ ให้พ้นจากรักษาการอธิการ

223

“กลุ่มนักศึกษารามคำแหงพิทักษ์คุณธรรม” ร้อง “บิ๊กตู่” สั่งสอบ ‘วุฒิศักดิ์ รักษาการอธิการบดี” ให้ออกคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังอยู่ในดำรงตำแหน่งติดต่อเกิน 2 วาระ ขัดกฎหมาย หวั่นมีส่วนได้เสียเลือกอธิการ  ระบุ หนุนลูกเขยสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ลงสมัครอธิการฯ หวั่นสืบทอดอำนาจ

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.เวลา 10.40 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล นักศึกษารามคำแหง จำนวน 7 คนในนาม “กลุ่มรามคำแหง พิทักษ์คุณธรรม” นำโดยนายฐานพัฒน์ รัตนพันธ์ ผู้ประสานงานกลุ่มฯ ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้สอบสวนและให้มีคำสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่ของนายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โดยนายฐานพัฒน์ กล่าวว่า ด้วยพ.ร.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหงพ.ศ 2541 มาตรา 23 วรรค 1 บัญญัติว่าอธิการบดีจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งโดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย และวรรคสองบัญญัติว่า อธิการบดีมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี แล้วจะทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ และมาตรา 25 วรรคสอง บัญญัติว่าในกรณีที่ผู้ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีหรือไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สภาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 23 วรรคหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี บทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่านอกจากกฎหมายจะให้การดำรงตำแหน่งอธิการบดีมีวาระ 4 ปีและไม่ให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระแล้ว เมื่อพ้นจากตำแหน่งแต่ละวาระก็ไม่ได้ให้เป็นผู้รักษาราชการต่อ แต่ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาเป็นผู้รักษาราชการแทน

โดยนายฐานพัฒน์ กล่าวต่อว่า แต่ในปีพ.ศ 2563 นายวุฒิศักดิ์ ได้พ้นตำแหน่งอธิการบดี และไม่มีสิทธิ์เข้าดำรงตำแหน่งในวาระต่อไปได้อีกเนื่องจากตำแหน่งติดต่อกันครบ 2 วาระแล้วนั้น ได้ดำเนินการให้สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่งตั้งตนเองเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวมาข้างต้น ดังนั้นกลุ่มรามคำแหง พิทักษ์คุณธรรม ปรารถนาให้การบริหารกิจการของมหาวิทยารามคำแหงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและคุณธรรม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เยาวชนได้รับการศึกษาทั้งความรู้ทางวิชาการและคุณธรรมจึง ขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้สอบสวนและให้มีคำสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้การสนับสนุน ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ผู้สมัครสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นลูกเขยของนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ถูกดำเนินคดีร่ำรวยผิดปกติ