ตะวันตกสิ้นสุดอีสาน ‘แตกต่าง อย่างสันติ’ 5 ศาสนาเดินด้วยกัน เตรียมเดินจากเบตงสู่แม่สาย

249

“แตกต่าง อย่างสันติสุข” ผู้นำ 5 ศาสนา ร่วมเดินสานสันติภาพ จากแม่สอดสู่มุกดาหาร ร่วมกับโครงการ “เดินด้วยกัน นำพาสันติ” 2020 สิ้นสุดโครงการริมฝั่งโขง ได้รับการต้อนรับอบอุ่น

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับคณะผู้นำทางศาสนา โครงการ “เดินด้วยกัน นำพาสันติ” 5 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู และ ซิกข์ ในเส้นทางที่ 1 ด่านชายแดนแม่สอด – ด่านชายแดนมุกดาหาร ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำทางศาสนาในจังหวัด ประชาชนชาวมุกดาหาร ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับคณะผู้นำทางศาสนา นำโดยพระสุธรรม ฐิตธัมโม ประธานคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก และรับมอบธงสันติภาพมอบต่อให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร

สำหรับโครงการ “เดินด้วยกัน นำพาสันติ” (Walk Together For Peace) Thailand 2563 ได้เริ่มต้นเส้นทางการเดินสันติภาพเส้นทางที่ 1 จากจุดเริ่มต้นทิศตะวันตกสุด ที่ด่านชายแดนแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 13 ต.ค. 63 และมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกสุดที่ด่านชายแดนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และนับเป็นจุดิส้นสุดการเดินสันติภาพสำหรับเส้นทางที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รวมระยะทางโดยประมาณ 800 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ตลอดเส้นทางมีการเสวนาธรรม และเยี่ยมเยียนศาสนิกชน และเชิญชวนศาสนิกชนมาร่วมเดินเพื่อสันติภาพในเส้นทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดความรัก ความเมตตา ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และมุ่งหวังการบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งสันติสุขให้คนไทยทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย พัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีความปรองดอง สมานฉันท์ เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนคนไทยตระหนักถึงหลักธรรมคำสอนในการทำความดี ตามแนวทางศาสนาของตนเองที่นับถือ สร้างมิตรภาพอันดีงามและความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน

และหลังจากนี้ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 การเดินเพื่อสันติภาพ จะเริ่มต้นอีกครั้งบนเส้นทางจากใต้สุด สู่จุดเหนือสุดของประเทศไทย (จ.เชียงราย): เส้นทางที่ 2 จาก อ.เบตง จ.ยะลา ถึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย รวมระยะทาง 3,200 กิโลเมตร เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การสร้างสันติภาพและส่งสันติสุขให้ทุกคนบนแผ่นดินไทย