ขอความร่วมมือวัดและศาสนสถาน จัดส่งเสริมประเพณีสงกรานต์แบบ New Normal

81

ชาญกฤช” อวยพรปีใหม่ไทย ขอประชาชนมีความสุข-สุขภาพแข็งแรง พร้อมเผย “รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมตรี” ขอความร่วมมือวัดและศาสนสถาน จัดส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ในวัดแบบ New Normal ยกระดับมาตรการควบคุมโรคเท่ากับ ศบค.

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอวยพรวันปีใหม่ไทย หรือเทศกาลสงกรานต์ ส่งความปรารถนาดีและกำลังใจให้คนไทย และขอให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และเดินทางโดยสวัสดิภาพ พร้อมเน้นย้ำแนวปฏิบัติตนในการเข้าวัดทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับดูแล โดยขอความร่วมมือวัดและศาสนสถานทุกแห่ง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำให้งดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และมีการสัมผัสกันใกล้ชิด ทั้งงดสาดน้ำ ประแป้ง งานเลี้ยงสังสรรค์ คอนเสิร์ต และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับมติมหาเถระสมาคม (มส.) เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2564 ที่ระบุว่า “ให้วัดทุกวัดพิจารณาจัดศาสนพิธีและส่งเสริมโบราณประเพณีในวัดแบบ New Normal เน้นเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพจิต และจัดพิธีต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางมาตรการของรัฐบาล” พร้อมปรับเพิ่มมาตรการในการจัดงานสงกรานต์ภายในบริเวณวัด โดยใช้มาตรการเดียวกับที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดให้เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ ตรวจอุณหภูมิ ก่อนเข้างาน จำกัดผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ 1 บุคคล ต่อ 1 ตารางเมตร หลีกเลี่ยงการจัดในสถานที่คับแคบหรือมีเครื่องปรับอากาศ ควรจัดในสถานที่โล่งแจ้ง อากาศระบายดี มีแสงแดดส่องถึง การสรงน้ำหรือปฏิบัติ อื่นใดให้มีการเรียงแถวแบบเว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคล ๆ อย่างน้อย 1 เมตร และสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยง การสัมผัสโดยตรงกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นเวลานาน และ การจัดกิจกรรมจะต้องคำนึงถึงคำสั่งหรือมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของจังหวัดหรือท้องที่นั้นๆ เป็นสำคัญ