บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้พร้อมกับมอบบ้าน

157

16 มิถุนายน 2564 KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด โดยนายยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ, นายมั่นคง เสถียรถิระกุล รองกรรมการผู้จัดการ จัดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้พร้อมกับมอบบ้านให้กับจิตอาสาที่เสียสละช่วยงานในสังคม จำนวน 2 ราย โดยมีนายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ เข้าร่วมมอบบ้าน ซึ่งโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 2 รายคือนายชีวัน สมปอง ราษฏรหมู่ที่ 8 บ้านโคกตะแบง ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์, และนางทด ศรีอนันต์ ราษฏรหมู่ที่ 7 บ้านตาลอก ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนดีแต่ยากจน

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ผลผลิตในปัจจุบันประกอบด้วย น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ด้วยทุนจดทะเบียน 950 ล้านบาท ในส่วนของ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ด้วยทุนจดทะเบียน 995 ล้านบาท โดยใช้กากอ้อยที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายมาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้ในโรงงาน บ้านพักพนักงาน และบางส่วนขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งบริหารงานโดยนายยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ และนายมั่นคง เสถียรถิระกุล รองกรรมการผู้จัดการ ยังได้สนับสนุนให้กับ ชุมชนรอบโรงงาน ในกองทุนโรงงานน้ำตาลร่วมพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน โดยมอบเงินทุนจำนวนหนึ่งเพื่อการขุดบ่อบาดาลเพื่อใช้เป็นกลุ่มเกษตรอินทร์ ตัวอย่าง 10 ครอบครัว ในการบริหารจัดการวัตถุดิบด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาต่อยอดในอนาคตอีกด้วย

โดยบริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด ได้นึกถึงความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่รอบโรงงาน ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้ดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป

ภาพ/ข่าว: เขมชาติ ชุณหกิจขจร /รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์