โรงงานน้ำตาลสุรินทร์ มอบทุนสร้างโดมกีฬา 1,400,000 บาท

117

ΚΙ GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนก่อสร้างโดมกีฬาอเนกประสงค์ มทบ.25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 12 ม.ค.2565 ณ ห้องรับรอง มณฑลทหารบกที่ 25 KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด โดยคุณยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร เข้าพบ พลตรีสาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 และ คณะผู้บริหารของมณฑลทหารบกที่ 25 พร้อมกับได้มอบทุนสนับสนุนการก่อสร้างโดมกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติภารกิจ และใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ด้านกีฬา ของเหล่าทหาร และ ครอบครัว รวมถึงประชาชนที่สามารถเข้าไปใช้งานร่วมกันได้ ในพื้นที่ของมมณฑลทหารบกที่ 25โดยการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แห่งนี้ขึ้น มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 90 ตารางเมตร ได้รับการสนับสนุนทุนงบประมาณจาก KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด เป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ในปี 2564 ที่ผ่านมา ΚΙ GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด โดย คุณยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ, คุณมั่นคง เสถียรถิระกุล รองกรรมการผู้จัดการ ยังได้มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมหลักของทางจังหวัด อย่างต่อเนื่องอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งภาคสาธารณสุข ที่สนับสนุนหน่วยงานแพทย์ในด้านการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดโควิท-19 รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และ องค์กรเอกชน แทบทุกหน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์ โดยกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นธรรมมาภิบาลหลักของบริษัทฯ ยังได้แก่ กิจกรรมเพื่อสังคม 10 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ(พัฒนาอาชีพ), ด้านสังคม, ด้านการศึกษา, ด้านศาสนาและวัฒนธรรม, ด้านเทคโนโลยี, ด้านกีฬา, ด้านสิ่งแวดล้อม และ ด้านสาธารณสุขรวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการร่วมเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน และ โรงพยาบาลอำเภอปราสาท อำเภอปราสาท และภารกิจงานด้านการให้ความร่วมมือกับองค์กรเอกชนในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคม และ มุ่งเน้นไปยังด้านที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างโอกาส รายได้ และส่งเสริมชุมชนรอบโรงงานให้มีความสุข สร้างงาน สร้างอาชีพ ตามวิสัยทัศน์ของทางบริษัทฯ “น้ำตาล คือ จุดเริ่มต้นของครอบครัว” มาโดยตลอดและอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว: รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์