บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ มอบอุปกรณ์การเรียนและขนมวันเด็กแห่งชาติปี 2565

57

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. คุณสุดเขต เขียวอุไร ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ของ KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด โดย คุณยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ, คุณมั่นคง เสถียรถิระกุล รองกรรมการผู้จัดการ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ 1CSR.004-011 มอบอุปกรณ์การเรียนและขนมวันเด็กแห่งชาติปี 2565 ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย ในพื้นที่รอบโรงงาน (0-5 กิโลเมตร) รวมจำนวน 15 ศูนย์ ทั้งนี้ยังได้จัดให้มีการประชุม โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ จากคุณสุวรรณ สีแสงสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมร่วมระหว่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ของ 3 อบต. ได้แก่อบต.ปรือ, อบต.โคกสะอาด และ อบต.โชคนาสาม พร้อมกันนี้ยังมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย จำนวน 15 ศูนย์ฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการขอสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี 2565โดยทางศูนย์ฯ สามารถขอผ่านจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงงานน้ำตาล ของ โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย(ส่วนขยาย 1) ได้ เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้มีงบประมาณสนับสนุนในทุกๆ ปี ให้กับคณะฯ ตามกรอบการปฏิบัติอยู่แล้ว โดยเน้นการส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในระดับปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ตามเจตนารมณ์ ของ คุณยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ, คุณมั่นคง เสถียรถิระกุล รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงของ KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด อีกด้วย

ภาพ/ข่าว: รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์