KI GROUP KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์กับหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

85

KI GROUP KI GROUP  บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์กับหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ลานสนาม บ้านนา ห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์  KI GROUP KI GROUP  บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด โดยคุณยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ คุณมั่นคง  เสถียรถิระกุล รองกรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายภารกิจงาน ให้คุณสุดเขต  เขียวอุไร ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม  และ เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม  จัดทำโครงการ 2 CSR-010-012 กีฬาสานสัมพันธ์กับหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ KI GROUP บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่  ผู้บริหารและตัวแทนคณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาก 12 หน่วยงาน ทั้งในจังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึง ตัวแทนจาก KI GROUP บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด โดย KI GROUP บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการ สร้างสัมพันธ์ของบุคลากรของบริษัทฯ และหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้จัดโครงการ2CSR010-012  กีฬาสานสัมพันธ์กับหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทาง KI GROUP บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด ได้รับการสนับสนุนให้เกิดขึ้น โดยความร่วมมือร่วมใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง 12 แห่ง ของจังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดบุรีรัมย์ มาโดยตลอด

ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา และ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ KI GROUP บริษัทไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด และให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรของ KI GROUP บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด พร้อมทั้งหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึง เพื่อเป็นการสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร พร้อมกันนี้ให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือในการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีเป้าหมาย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันระหว่างหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับทาง KI GROUP บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด โดยใช้กีฬาเป็นสื่อรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลกรในบริษัทฯ และหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลกรของ KI GROUP บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ และหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้ง 12 แห่ง  1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จังหวัดสุรินทร์ / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสังขะ /  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศีขรภูมิ / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำโรงทาบ / พนมดงรัก / ศรีณรงค์/ บัวเชด /  กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประโคนชัย/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านกรวด / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำในทุกๆ ปี

ภาพ/ข่าว: รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์