บุคคลดีเด่น สุดยอดนักธุรกิจระดับแนวหน้าของอิสานใต้ และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

215

บุคคลดีเด่น สุดยอดนักธุรกิจระดับแนวหน้าของอิสานใต้ และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด ที่ประกอบธุรกิจ และ สร้างกิจกรรมเพื่อสังคม ในระดับสูงสุดในท้องถิ่น จนได้รับความเชื่อมั่นจากทุกหน่วยงาน และ ชุมชนรอบโรงงาน

คุณยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด เจ้าของโรงงงานผลิตน้ำตาลทราย และ พลังงานไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อย ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ในตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนในภาคอิสานใต้ และในจังหวัดสุรินทร์ ด้วยพนักงานมากกว่า 1,500 คน และ มีเกษตรกรนับหมื่นราย ในจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ปลูกอ้อยส่งให้กับทางโรงงานในทุกๆ ปีฤดูกาลผลิต สร้างสภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนนับหมื่นล้านบาทให้กับเกษตรกรในภาคอิสานตอนใต้ของประเทศไทย

นอกเหนือจากนั้น คุณยงยุทธ เสถียรถิระกุล ยังมีปฏิธานที่สำคัญในการเน้นการให้พนักงานทุกคนของ KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด ต้องมีสวัสดิการของพนักงานที่ดี ในระดับดีเยี่ยม การช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสังคมยังเป็นภาระกิจหลักที่คุณยงยุทธ เสถียรถิระกุล ให้การสนับสนุนและมอบให้หน่วยงานต่างๆ มาโดยตลอดชีวิตของการเป็นนักธุรกิจจนถึงปัจจุบัน จนได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลเกียรติยศ และ เกียรติบัตรมากมายเชิดชู มากมาย อาทิ การให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน และ โรงพยาบาลอำเภอปราสาท ในช่วงที่มีการระบาด Covid-19 อย่างหนัก รวมกว่า 10 ล้านบาทในทุกๆ ปีที่ผ่านมา การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน การช่วยเหลือเยาวชนทางด้านกีฬา ทั้งเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาในจังหวัดสุรินทร์ โดยให้การสนับสนุนเยาวชนนักกีฬาจากโรงเรียนสุรินทร์ภักดี ตำบลแกน้อย กว่า 100 คน การสนับสนุนกีฬาในท้องถิ่นของชุมชนและผู้นำชุมชน การสร้างสนามกีฬาในชุมชน การสร้างธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานในระดับดีเยี่ยม จนทำให้ธุรกิจได้รางวัล CSR-DIW CONTINUOUS 2 ปีซ้อน จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และจากการให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องถึง 10 ด้านภายใต้หลักธรรมาภิบาลด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม อัน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนรอบโรงงาน การเข้าร่วมภาระกิจกรรมด้านสังคม การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา สร้างโครงสร้างทางเทคโนโลยีให้กับชุมชน การให้ความสำคัญของชุมชนรอบโรงงาน การส่งเสริมด้านกีฬาของเยาวชน และ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพสามารถประจักษ์ได้ การให้ความสำคัญในการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะช่วงที่มีโรคระบาดโควิท-19 และกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในท้องถิ่น รวมถึงการให้ความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดสุรินทร์ และ ให้ความร่วมมือสนับสนุนงานของหน่วยงานราชการทั้งในระดับภูมิภาคอิสานใต้ จังหวัดสุรินทร์ และ ในระดับอำเภอ ตั้งแต่ปี 2508 จนถึงปัจจุบัน มากกว่า 57 ปี ภายใต้การบริหารงานคุณภาพของผู้บริหารที่มีธรรมาภิบาลอย่าง คุณยงยุทธ เสถียรถิระกุล ด้วยความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานต่าง ๆ ให้กับโรงงานและผลิตภัณฑ์ ในระดับสากล อยู่ตลอดเวลา นอกเหนือจากนั้น ความสำคัญในระบบการจัดการด้านการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อยที่ดีเข้าสู่โรงงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพอ้อย คุณภาพของเกษตรกร ตลอดจนคุณภาพของเทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการทำไร่อ้อย เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ก่อนจะนำมาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนได้น้ำตาลทรายคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้พันธกิจองค์กร คือ สร้างผลิตภัณฑ์จากอ้อยสู่มาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่อสังคมและความมั่นคงขององค์กร และ วิสัยทัศน์องค์กร มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการผลิตน้ำตาลอย่างครบวงจรของประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานระดับสูงของ KI GROUP ที่ประกอบไปด้วย บริษัท อุตสาหกรรมโคราชจำกัด(น้ำตาลพิมาย), บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด, บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด, บริษัท เคไอ เอทานอล จำกัด, บริษัท เคไอ ไบโอก๊าซจำกัด รวมทุนจดทะเบียน กว่า 3,000 ล้านบาท ทำให้ การบริหารงานของคุณยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ KI GROUP ถือเป็นผู้บริหารดีเด่น สุดยอดนักธุรกิจระดับแนวหน้าของอิสานใต้ และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด ที่ประกอบธุรกิจ และ สร้างกิจกรรมเพื่อสังคม ในระดับสูงสุดในท้องถิ่น จนได้รับความเชื่อมั่นจากทุกหน่วยงาน และ ชุมชนรอบโรงงาน อีกด้วย

ภาพ/ข่าว รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์