บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

31

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมบริษัท น้ำตาลสุรินทร์ KI GROUP บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด (โครงการ 3) โดยคุณยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ และ คุณมั่นคง เสถียรถิระกุล รองกรรมการผู้จัดการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โดยมีท่านอิสราชัย ลำภา อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ นายชุมพล สุ่มมาตร ปลัดอาวุโส อำเภอปราสาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด กำนันตำบลปรือ กำนันตำบลโชคนาสาม และ กำนันตำบลโคกสะอาด ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนสำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท รวมถึงผู้นำชุมชนรอบโรงงานระยะ 0 – 5 กิโลเมตร และ ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมจำนวนมากโดยมี คุณสุดเขต เขียวอุไร ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้จัดการส่วนกระบวนการผลิต ผู้จัดการส่วนความยั่งยืนองค์กร หัวหน้าแผนก เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ภาวะการณ์ตรวจสอบกระบวนการผลิตและปัญหาเรื่องมลพิษ นำเสนอผลการตรวจสอบปล่องควัน / ฝุ่น / เสียง / น้ำเสีย ของทางบริษัท ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และ เรื่องร้องเรียนในด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบเครื่องจักร และ ตรวจสอบกระบวนการผลิต กระบวนดำเนินการงานด้านการสิ่งแวดล้อม ที่ได้นำเสนอในรายงาน EIA. ต่อ (สผ.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมทั้งสนับสนุนการจัดการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปี 2565/2566 อย่างต่อเนื่อง การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และ การปฏิบัติด้านมวลชนสัมพันธ์กับชุมชนรอบโรงงาน รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมในปี 2564 ที่ผ่านมากกว่า 192 กิจกรรม โครงการ ที่เกิดขึ้นจากทางบริษัทฯ และ คณะกรรมการ จากรายงานการตรวจสอบเรื่องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 – ถึง พฤษภาคม 2565 ในช่วงฤดูเปิดหีบของบริษัท ตามรายงานผลการดำเนินงาน โดย บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด (โครงการ 3) ซึ่งการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 นำเสนอผลการดำเนินการ รายงานเอกสารรายงานการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ผลการปฏิบัติงาน ตามข้อบันทึกในรายงานการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางบริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายส่วนขยายครั้งที่ 1 ที่ได้นำเสนอ สผ.(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลว.28 มกราคม 2565) ประจำปี ปี 2564/2565

ภาพ/ข่าว รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์