บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด (โครงการ 3) ประชุม คณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

21

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ห้องประชุม บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ KI GROUP บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด โดยคุณยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ คุณมั่นคง เสถียรถิระกุล รองกรรมการผู้จัดการ มอบหมายภารกิจงานคุณสุดเขต เขียวอุไร ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม และ เลขานุการคณะกรรมการคณะ และบริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด (โครงการ 3)

  1. คณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
  2. คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

3.บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด (โครงการ 3)ในการจัดประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 และคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินการ ตามรายงานเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA.) ของบริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด (โครงการ 3) อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดย คุณยงยุทธ เสถียรถิระกูล กรรมการผู้จัดการ และ คุณมั่นคง เสถียรถิระกุล รองกรรมการผู้จัดการ ตามที่ได้รับการอนุมัติผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากชีวมวล ตามหนังสือที่ ทส.1010.7/7095 ลว.27 พฤษภาคม 2563 จาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561โดยมีคุณสุดเขต เขียวอุไร ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม และ กรรมการเลขานุการคณะทำงาน เป็นตัวแทน เข้าร่วมประชุมกับ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องทุกองค์กร ผู้นำชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ ผู้แทนภาคชุมชน ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ ในปี 2563 วาระ 4 ปี ร่วมประชุม ซึ่งมี นางสุวรรณ สีแสงสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ในการจัดประชุม และ นายชุมพล สุ่มมาตร ปลัดอาวุโสอำเภอปราสาท ผู้แทนนายอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และ เป็นประธานการจัดประชุม ซึ่งมี นางอิสราชัย ลำพา อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์, นายเอกวิทย์ สิทธิโชติวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์, นายสมชาย นิลแก้ว ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปราสาท และผู้แทนพลังงานจังหวัดสุรินทร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์