มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับเทศบาลเมืองสุรินทร์

37

เทศบาลเมืองสุรินทร์ร่วมกับเครือข่ายมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เดินรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และมุ่งให้ผู้ที่สูบได้ทำการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565

ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ในโอกาสดังกล่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก จ.สุรินทร์ ร่วมกันสร้างกระแสในประเด็น “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” รณรงค์พื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ” คือ จุดจอดรถผู้โดยสารปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดละเลิกบุหรี่ และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่วันที่ 31 พ.ค.2565 ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ นาย ธนากร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์พร้อมคณะร่วมกับเครือข่ายมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสื่อมวลชน กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 เดินรณรงค์ชวนเชิญแจกสติกเกอร์ ให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ เดินรณรงค์-ไปตาม“จุดจอดรถผู้โดยสารปลอดบุหรี่”ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก จุดดังกล่าวมีเยาวชนและประชาชนใช้บริการ เป็นจุดพักคอยในการเดินทางโดยรถสาธารณะจำนวนมาก ประกอบด้วย รถโดยสารสาธารณะ รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง รถตุ๊กๆ เป็นต้น ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนับได้ว่าเป็นพื้นที่สาธารณะ และมีการร้องเรียนอยู่บ่อยครั้ง ถึงเรื่องการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ดังนั้นภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์ปลอดบุหรี่ จ.สุรินทร์ จึงอยากเห็นพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% และเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะทำให้จุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่จะทำให้คนเลิกสูบบุหรี่ นาย ธนากร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ กล่าวว่า วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุรี่โลก ทางเครือข่ายมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสื่อมวลชนสุรินทร์ โดยมีทางเทศบาลเมืองสุรินทร์ นักเรียน และนักศึกษา ร่วมกันเดินรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ตลอดจนมุ่งให้ผู้ที่สูบบุหรี่ได้ทำการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ โดยในปีนี้ ได้ประกาศประเด็นการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก คือ “ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากยาสูบ ด้วยการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากวงจรการปลูก การผลิต การจัดจำหน่ายยาสูบ ของเสีย และขยะที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่จะทำให้คนเลิกสูบบุหรี่

การเดินรณรงค์ในครั้งนี้เพื่อเลิกบุหรี่ การมอบสื่อความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ตลอดจนมุ่งให้ผู้ที่สูบบุหรี่ได้ทำการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ โดยคาดหวังว่าจำนวนผู้สูบบุหรี่จะลดลง และยังเป็นการขับเคลื่อนมุ่งหวังให้จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ภาพ/ข่าว: รมิตา สิงหเสรี/ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์