KI GROUP บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด ร่วมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจกรรมสานสัมพันธ์ไฟฟ้าสุรินทร์ PEA & SRE

0

KI GROUP บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA & SRE ร่วมโครงการสานสัมพันธ์ไฟฟ้าสุรินทร์ PEA & SRE

ซึ่งมีผู้บริหารและตัวแทนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาก 15 หน่วยงาน ทั้งในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึง ตัวแทนจาก KI GROUP บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด โดย KI GROUP บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างสัมพันธ์ของบุคลากรของบริษัทฯ และหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้จัดโครงการสานสัมพันธ์หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA & SREโดยกิจกรรมที่ทาง KI GROUP บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด ได้รับการสนับสนุนให้เกิดขึ้น โดยความร่วมมือร่วมใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง 15 แห่ง ของจังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดบุรีรัมย์ มาโดยตลอด เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากร สร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร เพื่อให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือในการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ซึ่งได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำในทุกๆ ปีอีกทั้ง บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด จะดำเนินการผลิตไฟฟ้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดให้มีมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา หรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างเพียงพอ

ภาพ/ข่าว: รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์