ไทยกล้าแล้ว! ห้ามใช้สาร ‘พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส-ไกลโฟเซต’ในพืช

35

คกก.วัตถุอันตรายห้ามใช้ 3 สารกำจัดศัตรูพืช  กับพืชผักสวนครัวและสมุนไพร แต่ใช้กับพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิดได้

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตราย เปิดเผยว่า วันนี้ (30 ส.ค.) คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีเสียงค่อนข้างหลากหลาย แต่ที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอให้จำกัดการใช้ 3 สารกำจัดศัตรูพช คือ‘พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส-ไกลโฟเซต โดยห้ามใช้กับพืชผักสวนครัวและสมุนไพร แต่สามารถใช้กับพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิดได้ ประกอบด้วย ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล แต่จะต้องไม่ใช่พืชเศรษฐกิจที่ปลูกในพื้นที่แหล่งต้นน้ำ

ทั้งนี้ คณะกรรมการวัตถุอันตรายหวังผลให้การบังคับใช้ดำเนินการอย่างเร็วที่สุด และเห็นผลการบังคับใช้อย่างชัดเจนภายใน 3 เดือนนับจากนี้ไปและมีระยะเวลาติดตามผล 3 เดือน จากนั้น สรุปผลและนำเสนอรายงานเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายต่อไป และมีความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งมีเสียงที่หลากหลาย โดยบางส่วนในที่ประชุมเห็นว่าเมื่อจำกัดการใช้แล้วเมื่อกรมวิชาการเกษตรสามารถหาสารทดแทนได้ก็อาจนำไปสู่การพิจารณาห้ามการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดต่อไปในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า

ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรจะไปศึกษาเพิ่มและจัดทำรายละเอียดจำกัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด  โดยจัดทำทั้งมาตรการทางกฎหมาย มาตรการการจำกัดการนำเข้า มาตรการเกี่ยวกับวิธีการนำไปใช้ รวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์การนำไปใช้อย่างถูกต้องต่อไป