2 เดือนกทม.มีเรื่องร้องเรียน 6,700 เรื่อง ทุจริต 35 เรื่อง สะท้อนอะไร

18

ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ชาวกทม.ร้องเรียนการทำงานของกทม. 6,700 เรื่อง ในจำนวนนี้ เป็นการร้องเรียนทุจริต 35 เรื่อง นับเป็นการสะท้อนปัญหาการทำงานของกทม.ได้เป็นอย่างดี

กรุงเทพมหานคร มีการบริหารแบ่งเป็น สำนัก 19 สำนัก และสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต ปลัดกระทรวงเทพมหานคร เป็นระดับซี 11 เทียบเท่าปลัดกระทรวง มีข้าราชการทั้งหมด 12,887 คน  โดยในระดับเขตมีข้าราชการ เฉลี่ยเขตละ 150 คน ให้บริการตั้งแต่ขนขยะ ทำบัตรประชาชน รักษาพยาบาล เป็นต้น ให้บริการประชาชนคนกทม. ประมาณ 5 ล้านคน และคนที่ไม่มีทะเบียนในกทม.แต่อยู่ในกทม. อีกประมาณ 5 ล้านคน

ประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการกทม.ดูจากอะไร ก็ดูจากความพึงพอใจของประชาชน และความไม่พอใจ ในช่วงวันที่ 24 มิถุนายน-สิงหาคม มีการสะท้อนทำงานของกทม. โดยการร้องเรียนผ่านไลน์อิศวินคลายทุกข์ จำนวน 6,772 เรื่อง เท่ากับข้าราชการ 2 คน ถูกร้องเรียน 1 คน หรือ 50% ของข้าราชการกทม.ถูกร้องเรียน

สะท้อนประสิทธภาพดูไม่ค่อยดีมานัก

ไปดูรายละเอียดกัน ในจำนวน 6,772 เรื่อง ได้รับการแก้ไขแล้ว 5,739 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,033 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15

สำหรับเรื่องร้องเรียน แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1.ร้องเรียนด้านกายภาพ 5,468 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80.7 2.ร้องเรียนด้านทุจริต 35 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.52 และ 3.ร้องเรียนด้านการให้บริการ 1,269 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 18.7

สำนักงานเขตที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับ ประกอบด้วย 1.เขตบางรัก เรื่องร้องเรียน 169 เรื่อง แก้ไขแล้ว 166 เรื่อง 2.เขตบางนา เรื่องร้องเรียน 110 เรื่อง แก้ไขแล้ว 107 เรื่อง และ 3.เขตบางซื่อ เรื่องร้องเรียน 98 เรื่อง แก้ไขแล้ว 97 เรื่อง ขณะที่สำนักที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมากที่สุดคือสำนักการโยธา เรื่องร้องเรียน 438 เรื่อง แก้ไขแล้ว 228 เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ 210 เรื่อง รองลงมาคือสำนักการจราจรและขนส่ง เรื่องร้องเรียน 308 เรื่อง แก้ไขแล้ว 287 เรื่อง

อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 เรื่อง และ 3.สำนักสิ่งแวดล้อม เรื่องร้องเรียน 109 เรื่อง แก้ไขแล้ว 76 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 33 เรื่อง

เป็นส่วนหนึ่ง ในการพิจารณาการทำงานของกทม. ที่ดูการทำงานของกทม. ซึ่งจะติดตามมาให้ดูว่า การทุจริตในกทม. 35 เรื่องในอะไรที่ต้องมาขยายความกันบ้าง

โปรดติดตามกันต่อไป