ครม. อนุมัติแต่งตั้ง เสริมสุข สลักเพ็ชร์ เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตามคาด

270

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหลายกระทรวง ทั้ง พม. สำนักงบฯ และ กระทรวงเกษตร ฯ โดยเฉพาะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ข้ามห้วยมาจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) แก้ปัญหาสารเคมีพิษภาคเกษตร ฯ ตามคาด

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหลายกระทรวงดังนี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 จำนวน 8 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม( ส.ป.ก.) เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ

นายสุรเดช เตียวสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นรองปลัดกระทรวงฯ
นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการ เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ
น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวง เป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการฯสำนักงานเศรษฐกิจและการเกษตร เป็นเลขาธิการสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
น.ส.จูอะดี พงษ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการ เป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
น.ส.เบญจพรณ์ ชาครนนท์ ผู้ตรวจราชการ เป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

กระทรวงการคลัง

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ

นางพิมพร โอวาสิทธิ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการจำนวน 4 ตำแหน่ง ประกอบด้ว

นายจีรศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธฺบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทว

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง และนายสุทธิ จันทรวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำรงตำหน่ง ผู็ตรวจราชการกระทรวง

กระทรวงการต่างประเทศ แต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศจำนวน 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ ตำแหน่ง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

นางอุรีรัชต์ เจริญโต ตำแหน่ง กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชก