นักวิชาการรัฐศาสตร์ คาด หลังเลือกตั้งได้รัฐบาลผสม ชี้ โอกาสครึ่งต่อครึ่งคนนอกนั่งนายกฯ

6

นายยุทธพร อิสรชัย รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คาดการณ์ถึงรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง คาดการณ์ว่า สืบเนื่องจากกติกาของรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งมีการกำหนดเรื่องระบบจัดสรรปันส่วนผสม ส.ส.แบบเขตมีจำนวนลดลง ขณะที่แบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนเพิ่มขึ้น เป็นผลที่จะทำให้ส.ส.แต่ละพื้นที่ลดลง

แน่นอนว่าพรรคการเมืองใหญ่พรรคเดียว จะจัดตั้งรัฐบาลเองเป็นไปไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเกิดรัฐบาลผสมที่ประกอบด้วยหลายพรรค เป็นลักษณะของพรรคใหญ่ผสมกับพรรคขนาดกลางและขนาดเล็ก เหมือนสมัยปี 2521 กับปี 2523 เป็นต้น

ส่วนบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี มีโอกาสทั้งคนใน และคนนอก หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถือได้ว่า 50 – 50 เพราะกติกาเอื้อให้นายกฯคนนอกเกิดขึ้นได้ เช่น การให้ส.ว.ร่วมโหวต หรือแม้แต่การให้ส.ส.เสนอชื่อนายกฯ

ดังนั้น จึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมด ขณะที่ความเป็นเอกภาพของรัฐบาลหลังการเลือกตั้งนั้น คงเป็นไปได้ยากอยู่แล้วหากเป็นรัฐบาลผสม เพราะต้องเผชิญกับการต่อรอง ย่อมทำให้เสถียรภาพเกิดขึ้นยาก