วาระงาน 3 ตุลา-นายกฯลุยลำพูน โปรโมทเมืองรอง

16

วาระงาน3 ตุลา -นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดลำพูน ตามโครงการไทยเที่ยวไทย ..

เวลา 07.55 น. นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสายการบินไทย ไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปตรวจราชการจังหวัดลำพูน

เวลา 10.00 น.   นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวเวลา 07.55 น. นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสายการบินไทย ไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปตรวจราชการจังหวัดลำพูน

เวลา 10.00 น.   นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดลำพูน ตามโครงการไทยเที่ยวไทย …. ไทยยั่งยืน” ไปยังอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี   (องค์ปฐมกษัตริย์แห่งหริภุญชัย)  /วัดมหาวันวรมหาวิหาร / กู่ช้าง-กู่ม้า (สุสานช้างศึก – ม้าศึกคู่บารมี
ของพระนางจามเทวี) / วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร /เยี่ยมชมลานวัฒนธรรม หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี การแสดงของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดลำพูนการจัดการแสดงหมู่บ้านคนมอญ และกิจกรรมชุมชนคุณธรรม
เวลา 13.50 น.  นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองเงือก เพื่อร่วมประกาศ “ลำพูนเมือง สะอาดปราศจากโฟม (NO Foam)” ร่วมกับชาวลำพูน
– นายกรัฐมนตรี กล่าวกับประชาชน / ประกาศ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม(No Foam)” ร่วมกับชาวลำพูน /เยี่ยมชมการสาธิตการผลิตการผลิตผ้าฝ้ายทอมือหนองเงือก และผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองเงือก /เยี่ยมชมการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดปลอดขยะเปียก และลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม ( No Foam)

เวลา 18.40 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ