นิด้าโพล ชูธง หนุน ส.ว.สรรหา อยากเห็นบ้านเมือง เปลี่ยนแปลงดีขึ้น

15

นิด้าโพล สำรวจความเห็นประชาชน ต่อการสรรหา ส.ว.พบว่าส่วนใหญ่ 87.29% เห็นด้วย เพราะอยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงดีขึ้น โดยต้องการคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นกลาง และ ไม่เห็นแก่ลาภยศ เงินทอง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “การสรรหา ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560”ระหว่างวันที่ 10 – 12ต.ค.61 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค จำนวน 1,259 หน่วยตัวอย่าง

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการที่ กกต.เลื่อนกำหนดการเลือก ส.ว.เร็วขึ้น เพื่อให้ทันกับ การเลือกตั้ง 24ก.พ.62 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.29 เห็นด้วย เพราะ อยากเห็นบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และมีความพร้อมก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง รองลงมา ร้อยละ 11.36 ไม่เห็นด้วย เพราะ เร็วเกินไป อาจจะทำให้กระบวนการสรรหาไม่รอบคอบ ไม่เที่ยงตรง ได้บุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพ และอาจมีการล็อกตัวบุคคล ขณะที่บางส่วนระบุว่า ให้เป็นไปตามแผนเดิม เพื่อผู้สมัครจะได้มีเวลาเตรียมตัว และร้อยละ 1.35 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านลักษณะ ส.ว.ที่อยากได้มากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.81 มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ยอมรับของประชาชน รองลงมา ร้อยละ 23.83 ระบุว่า มีความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใด ร้อยละ 11.68 ระบุว่า เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การทำงานในด้านกฎหมายและด้านอื่น ๆ เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ ร้อยละ 9.69 ระบุว่า ไม่เห็นแก่ลาภยศ เงินทองหรือผลประโยชน์อันมิชอบ ร้อยละ 4.92 ระบุว่า เป็นผู้มีอุดมการณ์ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรี ร้อยละ 3.33 ระบุว่า สามารถสอบสวนการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงระดับความเชื่อมั่นต่อ ส.ว.พบว่า ประชาชน ร้อยละ 16.28 มีความเชื่อมั่นมาก ร้อยละ 29.95 ค่อนข้างมีความเชื่อมั่น ร้อยละ 36.46 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่น ร้อยละ 14.93 ระบุว่า ไม่มีความเชื่อมั่นเลย และร้อยละ 2.38 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ โดยผู้ที่ระบุว่า ค่อนข้างมีความเชื่อมั่น – มีความเชื่อมั่นมาก ได้ให้เหตุผลว่า ประเทศไทยขาดอิสระภาพความเป็นประชาธิปไตยมานาน การสรรหาครั้งนี้น่าจะได้บุคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่ดี มาช่วยในการพัฒนาบริหารประเทศ