วาระงาน 25 ตุลาคม-นายกฯมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”

19