วาระงาน 31 ตุลาคม-เพื่อไทยขยับ สุดารัตน์ บุกโคราชเปิดว่าที่ผู้สมัครโคราช 14 เขต

26

เวลา 08.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

เวลา 09.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

เวลา 09.30 น. นายกรัฐมนตรี พบนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ “นักวิทย์รุ่นใหม่ นำไทยไปด้วยกัน – Reinventing Thailand @ Young Scientists” และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 10.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 10.00 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานในพิธีมอบโล่หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ และพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพและสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2561 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เวลา 12.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมงานสัมมนา Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 และกล่าวปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speaker) ณ ห้อง Ballroom (Grand Hall) โรงแรม ดิ แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

เวลา 12.00 น. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปยังจ.นครราชสีมา เพื่อเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส. พรรคเพื่อไทย ในจ.นครราชสีมาทั้ง 14 เขต

เวลา 13.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เวลา 13.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะเยาวชนที่ชนะการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ 6 คณะ เข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 14.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล