ทานน้ำใจท้องถิ่นไทยยังอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(คลิป)

26

วันนี้(25 ก.ค.2562)จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมโครงการทานน้ำใจท้องถิ่นไทยยังอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ เรือนจำกลางสุรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประภัสสร์มาลากาญจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน นางรวงทอง  มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ ของจังหวัดสุรินทร์ร่วมกิกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังและเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการรวมพลังจิตอาสา แสดงน้ำใจ และสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขัง เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นว่าเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ระลึกถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นกำลังใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมหลังจากออกจากเรือนจำหรือทัณฑสถาน และเป็นพลังในการช่วยเหลือสังคมต่อไป จึงได้จัดโครงการทานน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังขึ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ผู้ต้องขังร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมการเข้าถึงโอกาสที่ได้รับการสงเคราะห์ด้านคุณภาพชีวิตรวมทั้งความสุขทางจิตใจให้แก่ผู้ต้องขัง เช่นจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการขึ้นเป็นต้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับเรือนจำกลางสุรินทร์มีผู้ต้องขังรวมทั้งสิ้น 2,577 คนแบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย 2,384 คน ผู้ต้องขังหญิง 193 คน ส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติด ซึ่งนอกจากจะนำอาหารคาวหวานไปเลี้ยงผู้ต้องขังและยังได้นำเอาสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันไปมอบให้กับผู้ต้องขังในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/บท :kung surin และทีมข่าวเฉพาะกิจสุรินทร์