พสกนิกร พร้อมใจถวายพระพร”พระราชินี”

20

พสกนิกร และ ประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันเดินทางมาถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ ใน ร.9 ที่ เสด็จฯประทับ รักษาพระ อาการ ณ. รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หลังจาก สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 ส.ค.61 ทรงมีพระอาการประชวร ด้วยไข้หวัดใหญ่ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้ขอพระราชทานให้ ประทับรักษาพระอาการ

ทั้งนี้ ที่โถงชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เปิดให้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.ของทุกวัน โดยเช้าวันนี้ (23 ส.ค.61) ได้มีบุคคลสำคัญ คณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พระสงฆ์ คณะครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ทยอยเดินทางมาทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมลงนาม ถวายพระพร ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้น หายจากพระอาการ
ประชวรในเร็ววัน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนตลอดไป

อาทิ ม.ร.ว.จีริสุดา วุฒิไกร นวลเพ็ญ เจริญโภคา, ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดการายได้ พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่, ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย วิภาดา โทณวนิก ธิติยา ชูโต เจียมสุข ในนามผู้บริหารโรงแรมดุสิตธานี, ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ, นายเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด, นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อม คณะผู้บริหารและข้าราชการ, ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหาร

พล.อ.ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน, นายสุทธิชัย จิราธิ วัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน, ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะ, นางยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา พร้อมผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา, ดร.สุวิทย์ ยอดมณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)พร้อมคณะ, นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหารและข้าราชการ เป็นต้น

นางยุวดี กล่าวว่า ภายหลังจากที่ทราบข่าวจากแถลงการณ์ พระอาการประชวรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ก็ รีบเดินทางมาลงนามถวายพระพรครั้งหนึ่งแล้ว ส่วนวันนี้ได้พาคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน มาลงนามถวายพระพร ให้พระองค์มีพระ พลานามัยแข็งแรงยิ่งขึ้นเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

“โรงเรียนจิตรลดา ก่อกำเนิดขึ้นโดยในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ท่านพระราชทาพระบรมราโชบายให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน มีสายสัมพันธ์ระหว่างกัน และให้ครูดูแลหล่อหลอมนักเรียนให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ควบคู่กับการ เรียนรู้” นางยุวดี กล่าว