รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคคอรวงข้าวเพื่อให้ความช่วยเหลือ

8

วันนี้ (6 พ.ย.2562) นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ เพื่อติดตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว หรือโรคเน่าคอรวงข้าว ที่กำลังแพร่ระบาดในหลายๆ พื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ ทำให้นาข้าวของเกษตรกรของจังหวัดสุรินทร์ได้รับความเสียหายกว่า 283,454 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ

โดยในปีการผลิต 2562/63 จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ปลูกข้าว 3.025 ล้านไร่ พบการระบาดโรคไหม้คอรวงครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ในช่วงเวลาเพียง 10 วัน (ช่วงวันที่ 18-28 ตุลาคม 2562) มีการระบาดอย่างรวดเร็วครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ 140 ตำบล 1,331 หมู่บ้าน เกษตรกรผู้ประสบภัย 49,204 ราย รวมพื้นที่การระบาดทั้งสิ้น 283,454.75 ไร่ มีสาเหตุสำคัญเกิดจากเกษตรกรหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในอัตราสูง ใช้พันธุ์ข้าวอ่อนแอและมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเกินความจำเป็น อีกทั้งสภาพอากาศมีความเหมาะสมต่อการเกิดโรค สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์และสำนักงานเกษตรอำเภอได้เฝ้าระวังก่อนเกิดการระบาด โดยมีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเป็นศูนย์เฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช ในพื้นที่และรายงานข้อมูลให้หน่วยงานราชการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เตือนการระบาด ระหว่างเกิดการระบาด ได้สร้างการรับรู้การจัดการโรคไหม้คอรวง ให้กับเกษตรกร 17 อำเภอ 26,124 ราย ลงพื้นที่สำรวจแปลง สนับสนุนเชื้อราไตรโครเดอร์มาเบื้องต้น เพื่อควบคุมโรค 10,341 กิโลกรัม สามารถฉีดพ่นได้ 31,023 ไร่ ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (โรคไหม้คอรวงข้าว) เพื่อเตรียมการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 ต่อไป จากนั้น คณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางเพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยการแพร่ระบาดของโรคไหมคอรวงข้าว ในพื้นที่ของ บ้านหนองบัว ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับตรวจดูพื้นที่ ที่เสียหาย พร้อมรายงานปัญหาของการระบาดของโรคไหม้คอรวง ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ และนาข้าวได้รับความเสียหายจากการแพร่ระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าวครอบคลุมพื้นที่นับหมื่นไร่ และในช่วงบ่ายได้เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เกษตรกรในพื้นที่ของบ้านขาม  หมู่ที่ 3 ต.หนองบัวบาน  อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ และนาข้าวได้รับความเสียหายจากการแพร่ระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าวเป็นวงกว้างนับหมื่นไร่เช่นกัน พร้อมทั้งได้ชมการสาธิตการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา และร่วมกับเกษตรกรในการฉีดพ่นนาข้าวเกษตรกรที่ยังไม่พบการแพร่ระบาด หรือแพร่ระบาดน้อยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อราโรคไหม้คอรวงข้าวของเกษตรกร โดยมีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในการฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาในครั้งนี้ด้วย หลังจากตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโรคไหม้คอรวงข้าวแล้ว นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กล่าวว่า ตนเองได้กำชับให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร่งด่วน พร้อมกล่าวชื่นชมที่จังหวัดสุรินทร์ได้หาแนวทางการป้องกันโรค โดยให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อพ่นนาข้าวในการป้องกันโรคเอง ส่วนการแก้ไขปัญหาในฤดูกาลผลิตหน้านั้นต้องส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากแปลงที่ไม่เคยเป็นโรคมาก่อน ส่งเสริมใช้เกษตรกรมีการใช้พันธุ์ข้าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น จากศูนย์เมล็ดข้าวสุรินทร์ หรือสหกรณ์ต่างๆ ส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในการฉีดพ่นในนา ส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง ถูกสูตร ถูกอัตรา และให้เกษตรกรมีการเฝ้าระวังสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวอย่างใกล้ชิด

ภาพ/ข่าว: kungsurin